Marketing Afiliacyjny co to jest? Inna nazwa, która funkcjonuje to Marketing Partnerski. Jest to w zasadzie jedno i to samo. A na czym polega? Zasada jest bardzo prosta, w marketingu afiliacyjnym właściciel produktu dzieli się zyskami z osobą, która “przyprowadzi” klienta, który kupi u niego produkt.

Przykład? Pan Marcin prowadzi sklep z suplementami diety. W ramach sklepu prowadzi również Program Partnerski (Afiliacyjny). Załóżmy, że suplement A kosztuje 100 zł, a prowizja partnerska to 20%. Partner za pomocą specjalnego linku wygenerował sprzedaż, więc otrzymał 20 zł. Natomiast reszta, czyli 80 zł zostaje u właściciela produktu.

Oczywiście bez względu na to jaki…

Łukasz Luke

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store